Aanvraag indienen

Wat betekent het als iemand onder curatele wordt gesteld?

Wanneer een persoon onder curatele komt te staan, wil dat zeggen dat de betrokkene niet langer meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. De betrokkene mag dan niet meer zelf over zijn of haar financiële en persoonlijke belangen beslissen. Soms kan de veiligheid van de persoon die onder curatele staat of mensen in zijn of haar omgeving in gevaar komen. Een familielid kan dan curatele aanvragen. Een kantonrechter zal dan op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen. Voorbeelden van mensen die niet meer zelfstandig beslissingen kunnen nemen zijn mensen met een verstandelijke beperking, verslaving of mensen die last hebben van dementie.

In het bewind- en curatele register kun je nagaan wie of wiens vermogen onder curatele staat.

Curator aanvragen

Wat is het verschil tussen een mentor, een curator en een bewindvoerder?

Een mentor beslist over verzorging en behandeling. Een bewindvoerder over financiën en een curator over financiën, verzorging en behandeling.

Mentorschap is geschikt voor mensen die vanwege mentale of fysieke omstandigheden niet goed voor hun persoonlijke belangen (andere zaken dan geld en goederen) kunnen opkomen. Zij kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Er zijn zowel mentoren van beroep, vrijwillige mentoren en mentoren binnen een familie.

De curator vertegenwoordigt de vermogensrechtelijke (financiële) als niet-vermogensrechtelijke (persoonlijke) belangen van de betrokkene.

Curatele is voor mensen die financiële en persoonlijke zaken niet alleen kunnen regelen en meer nodig hebben dan alleen beschermingsbewind en/of mentorschap.

De curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding van de betrokkene. De betrokkene is hierbij wettelijk onbekwaam. Alle ondercuratelestellingen worden opgenomen in het openbare overname- en beheersregister.

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet meer zelf kunnen beslissen over hun financiële zaken. Een betrokkene kan onder bewind komen te staan als hun geestelijke of lichamelijke toestand daar aanleiding toe geeft. Ook wanneer iemand hoge schulden heeft of niet goed met geld kan omgaan, kan beschermingsbewind worden ingesteld.

Wat is een curator in de zorg?

Zorgaanbieders en zorgorganisaties krijgen steeds vaker te maken patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet meer goed kunnen behartigen. Vertegenwoordigers treden hier meestal op namens de patiënt. Dit zou een familielid kunnen zijn, een door-de-patiënt-aangewezen-persoon (gevolmachtigde), of een door-de-rechtbank-aangewezen mentor, bewindvoerder of curator. In het laatste geval gaat het om mentorschap, bewindvoering of curatele.

Curator bij verstandelijk gehandicapten

Wanneer een jongere met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt, vraagt familie soms curatele aan. Een curator kan voor verstandelijk gehandicapten een goede oplossing zijn. 

Voor verstandelijk gehandicapten kan een curator een goede oplossing zijn. Meestal wordt er curatele aangevraagd wanneer een jongere met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt of wanneer er een familielid op leeftijd raakt. Familie of ouders kunnen een verzoek tot ondercuratelestelling indienen. Wanneer de kantonrechter dit verzoek goedkeurt, is de betrokkene onder curatele gesteld en komt deze in het curateleregister te staan.

Wetgevers geven de voorkeur aan curatoren in de familie. Een persoon onder curatele stellen is in dit geval alleen mogelijk onder de volgende omstandigheden:

  • Een familielid wil curator worden;
  • Familieleden hebben geen bezwaar tegen de zorg en het welzijn van de cliënt;
  • Familierelatie is niet onderbroken of wordt onderbroken;
  • Het gezin heeft geen handicap of aandoening.

Als de voogdij over de verstandelijk gehandicapte niet in de familie ligt, kan er een professionele curator worden ingezet.

Curator aanvragen?

Bent u van plan curatele aan te vragen? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch en per mail goed bereikbaar. Wij bespreken tijdens een contactmoment de huidige situatie waarin u of de desbetreffende persoon verkeerd, zo kunnen wij samen op zoek gaan naar een oplossing.

Curatele aanvragen Neem contact op!