Aanvraag indienen

VEELGESTELDE VRAGEN

Curatele

 • Wat houdt Curatele in?

  Hierbij verliest de persoon handelingsbekwaamheid en kan dus geen rechtshandelingen meer zelfstandig uitvoeren. Er wordt een curator gekozen om de betrokkene te vertegenwoordigen. Met de onder curatelestelling worden de persoon en het vermogen beschermd.

 • Wat doet een Curator?

  Een curator is verantwoordelijk voor de financiële en persoonlijke belangen van een cliënt die handelingsonbekwaam is. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten De curator moet voor bijna elke handeling en beslissing toestemming geven.

  De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.

 • Wanneer moet iemand onder curatele?

  Onder curatelestelling is voor (volwassen) mensen die zowel hun persoonlijke als financiële belangen niet meer kunnen behartigen. Dit kunnen naast mensen met een mindere geestelijke toestand ook mensen met een gewoonte van drank of drugsmisbruik zijn. Dit misbruik moet er dan wel toe leiden dat de eigen belangen niet genoeg behartigd worden of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Een persoon die onder curatele gesteld is, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en heeft dus toestemming van de curator nodig om zelf rechtshandelingen te verrichten.

Beschermingsbewind

 • Wat houdt Beschermingsbewind in?

  Bij onder bewindstelling kan iemand niet meer beslissen over alle gelden en goederen onder bewind. Er komt een bewindvoerder die deze beslissingen voor de betrokkene neemt. Door deze maatregel wordt het vermogen van de betrokkene beschermd en voorkomen dat iemand (verder) in de financiële moeilijkheden komt.

  Niet altijd worden alle goederen onder bewind gesteld, in sommige gevallen voldoet bijvoorbeeld alleen een bewind over het huis. Wanneer goederen onder bewind gesteld zijn mag diegene daar niet meer zelf over beslissen. Zo mag in het voorbeeld van het huis, dit niet verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder.

 • Wat doet een Bewindvoerder

  Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder beschermingsbewind is gesteld. Een beschermingsbewindvoerder bij ABR draagt zorg voor het betalen van uw vaste lasten, zorgt dat u verzekerd bent (zorgverzekering, AVP, inboedel en uitvaart) en betaalt boodschappengeld uit op een aparte bankrekening (uw leefgeldrekening waarvan u een bankpasje heeft).

  Wanneer er schulden zijn worden uw financiën gestabiliseerd, dat betekent dat wij uw schuldeisers benaderen en betalingsregelingen treffen waar mogelijk.

 • Voor wie is Beschermingsbewind?

  Beschermingsbewind oftewel onderbewindstelling van gelden en goederen is geschikt voor mensen die niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen en hierdoor soms zelfs problematische schulden hebben ontwikkeld. Vaak is dit veroorzaakt door hun lichamelijke of geestelijke toestand, onderbewindstelling kan daardoor zowel tijdelijk als blijvend zijn. Door middel van beschermingsbewind ontvangen zij financiële hulp. 

 • Bewindvoering aanvragen

  Bij ABR kan beschermingsbewind oftewel onderbewindstelling aangevraagd worden via de onderstaande knop. Indien er assistentie nodig is bij het invullen van de formulieren kan er contact opgenomen worden via info@abr-nederland.nl of via 010-843 45 27 (ma t/m do 9.00-11.00).

  Bewindvoering aanvragen

Mentorschap

 • Wat houdt Mentorschap in?

  Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het doel van deze maatregel. De maatregel is om de persoon te beschermen en misbruik van zijn situatie te voorkomen.

  Mentorschap is een manier om iemand te behoeden die niet goed zelf kan beslissen over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding of financiën. De rechter kan een mentor toewijzen of aanstellen die de bovengenoemde zaken regelt voor de persoon in kwestie.

 • Wat doet een Mentor?

  Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het doel van deze maatregel.

 • Kan een familielid mentor zijn?

  Ja, een familielid kan mentor worden. Uiteindelijk worden mentoren altijd benoemd door een kantonrechter, dus hier zijn wel speciale eisen aan verbonden. 

Algemene informatie curator, bewindvoerder of mentor

 • Is het mogelijk om de curator, bewindvoerder of mentor te wijzigen?

  Het is mogelijk de curator, bewindvoerder of mentor te wijzigen. Hiervoor kunt u een verzoekschrift aan de kantonrechter schrijven. Hiervoor dient u de NAW gegevens van de huidige verantwoordelijke, onder bescherming gestelde en eventuele belanghebbende mee te sturen evenals uw verzoek, bereidverklaring en akkoordverklaring.

 • Wat zijn de algemene kosten?

  Voor de kosten voor de beschermingsmaatregel curatele, bewindvoering en mentorschap worden landelijke tarieven gehanteerd. Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de rijksoverheid.

 • Hoe dien ik een verzoek in?

  Een verzoek wordt door de aanvrager gestart door het aanvraagformulier inclusief bijlagen te versturen naar de rechtbank (sector kanton). Een verzoek wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar de betrokkene woont. Ook een wijzigingsverzoek wordt in hetzelfde rechtsgebied gedaan. Er zal hierna een zitting plaatsvinden waarbij de aanvraag wordt toegekend of afgewezen.

 • Hoe kan bewindstelling omgezet worden naar curatele/ mentorschap?

  Dit kan op dezelfde manier als een reguliere aanvraag. Dus door een verzoek aan de kantonrechter te sturen. Dit wordt dan ook op dezelfde manier beoordeeld en toegekend wanneer nodig.

 • Wie kan een aanvraag curatele, bewind of mentorschap indienen?

  Degene die de aanvraag indient wordt de verzoeker genoemd. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bedoeld is wordt de betrokkene genoemd. Deze personen of instellingen kunnen een aanvraag tot bewind indienen:

  • De betrokkene zelf
  • Echtgenoot of andere partner
  • Familieleden tot in de 4e graad
  • Degene die het gezag uitoefent
  • De curator, mentor of bewindvoerder (afhankelijk van wat er aangevraagd wordt)
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (bewind)

  Een beschermingsregel kan aangevraagd worden voor iemand zonder Burgerservicenummer, hier wordt dan de naam en geboortedatum gebruikt.

 • Wie krijgt een uitnodiging voor de zitting?

  De griffie van de rechtbank stuurt een schriftelijke uitnodiging aan alle betrokkene namelijk:

  • Verzoeker
  • Betrokkene (die onder bewind gesteld wordt)
  • Voorgestelde curator, bewindvoerder of mentor
  • Belanghebbende
  • Eventuele getuigen

  Wanneer de datum u niet schikt kunt u contact opnemen met de griffie.

 • Kan ik ook anders reageren op een verzoekschrift?

  U kunt kiezen of u uw mening over het verzoek schriftelijk of tijdens de zitting wilt geven. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een akkoordverklaring invullen en ondertekenen. Let er in dit geval wel op dat alle gegevens in uw brief aanwezig zijn.

 • Hoe verloopt de uitspraak/ beschikking?

  De uitspraak, ook wel beschikking genoemd, bepaalt of het verzoek toe- of afgewezen wordt. Wanneer het toegewezen wordt, benoemt de kantonrechter de curator, mentor of bewindvoerder. Hierin volgt hij zo veel mogelijk de voorkeur van de betrokkene. De beschikking wordt meestal binnen twee weken naar alle betrokkenen gestuurd.

 • Hoe wordt een curatele, beschermingsbewind of mentorschap beĆ«indigd?

  De maatregel kan op twee manieren worden beëindigd, automatisch en door de kantonrechter.

  Automatisch

  De maatregel eindigt automatisch:

  • Aan het einde van de opgelegde periode
  • Door het overlijden van de betrokkene
  • Door ondercuratelestelling van de betrokkene (niet in het geval van curatele)

  Opheffing door kantonrechter

  Wanneer de beschermingsmaatregel niet automatisch eindigt kan er schriftelijk een verzoek hiertoe ingediend worden bij de rechtbank.

Heeft u een andere vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
faq-icon-telefoon 010-8434527

Wilt u een aanvraag indienen?

Indien u zich wilt aanmelden voor het aanvragen van curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap, dient u een aantal formulieren in te vullen. Deze zijn op onderstaande pagina te vinden.

Aanvraag Indienen